A projekt bemutatása

 

A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és - tisztítási Megvalósítási Program értelmében a

kijelölt szennyvíz elvezetési agglomeráció területén a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai tisztítását, illetőleg a települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani a 2000-10.000 lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvíz-kibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomerációk területén.


Polgár település szerepel a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet 2. melléklete 5. táblázatában, mely hatósági kötelezést jelent az önkormányzatnak a beruházás megvalósítását illetően.

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-7.1.0/11 „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” című konstrukció keretében az önkormányzatnak lehetősége nyílt a szennyvíz elvezetésének- és tisztításának bővítését, korszerűsítését célzó beruházás előkészítési tevékenységeinek megvalósítására.

Fenti kötelezettségének eleget téve, Polgár Város Önkormányzata 2013. április 18-án nyújtotta be pályázatát a KEOP-7.1.0/11 konstrukcióra. Az önkormányzat „Szennyvízhálózat bővítése Polgáron” elnevezésű projektjének Támogatói Okirata 2013. június 26-án lépett hatályba, mely szerint a projekt kezdési időpontja 2013. június 1., a projekt előkészítés záró időpontja pedig 2015. július 31.

A Támogatói Okirat alapján a projekt nettó összköltsége 40 219 726 Ft, a projekt nettó finanszírozású, 85 %-os támogatási intenzitású, azaz a támogatás összege 34 186 767 Ft. A fennmaradó nettó 6 032 959 Ft önerőre a BM EU Önerő Alap nyújt fedezetet.

A projekt rövid leírása

A jelenlegi helyzet ismertetése


Polgár Újtikos és Tiszagyulaháza a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet szerint egy szennyvízelvezetési agglomerációt képeznek, ahol az agglomeráció központja Polgár. A polgári szennyvíztisztító telep Polgár, Újtikos és Tiszagyulaháza települések szennyvizét tisztítja, a két településről a szennyvíz nyomóvezetéken keresztül jut Polgárra a Rákóczi Ferenc utcában található fogadóaknába, onnan pedig a polgári meglévő szennyvízcsatorna hálózaton keresztül jut a tisztítótelepre.


Újtikos és Tiszagyulaháza települések szennyvízcsatorna hálózattal való ellátottságának mértéke 100 % -os. Polgár városban a szennyvízcsatorna hálózattal való lefedettség  mértéke 80 % - os.


A polgári szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére két ütemben került sor. A hálózat első üteme 1994. évben került üzembe helyezésre. Ekkor megépült:


-      882 fm NA 300  ac. gravitációs gerinc vezeték

-      211 fm NA 200 ac. gravitációs gerinc vezeték

-      260 fm NA 200 KG PVC gravitációs gerinc

-      2 db központi átemelő

-      278 fm NA 150 KM PVC nyomó vezeték

-      1.612 fm NA 250 nyomócső, a szennyvíztisztító telepig


A polgári szennyvízcsatorna hálózat II. ütemének, valamint Tiszagyulaháza, Újtikos települések szennyvízcsatorna hálózatainak üzembe helyezésére 2000. évben került sor.


A szennyvíztisztító telep 300 m3/d – ről 500 m3/d – re történő kapacitásbővítés üzembehelyezése 2001. évben történt meg.


A Polgár – Újtikos – Tiszagyulaháza közös szennyvízcsatorna – hálózat építés és a polgári szennyvíztisztító telep 300 m3/d - ról 500 m3/d kapacitásra történő bővítése céltámogatási és egyéb kiegészítő pályázati források igénybevételével, közös beruházásként valósult meg.

A településeken megvalósult létesítmények:


Polgár

21.468 fm D 200 KG PVC gerinc csatorna

27.405 fm D 160 KG PVC bekötő csatorna

4.214 fm belterületi nyomóvezeték

30 db szennyvíz átemelő


Tiszagyulaháza

5.850 fm D 200 KG PVC gerinc csatorna

2.790 fm D 160 KG PVC bekötő vezeték

874 fm belterületi nyomó vezeték

7 db szennyvíz átemelő

2.118 fm külterületi nyomóvezeték (Tiszagyulaháza-Újtikos között)

Újtikos

7.405 fm D 200 KG PVC gerinc csatorna

3.389 fm bekötő vezeték

735,5 fm belterületi nyomóvezeték

6 db szennyvíz átemelő


Újtikos- Tiszagyulaháza

6.560 fm D 110 KPE-P6 külterületi nyomó vezeték (szennyvíztisztító telepre vezetés)


A szennyvíztisztító telep újabb, 500 m3/napos kapacitásbővítésére 2004. évben került sor. A bővítés után a szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása 1.000 m3/d –re növekedett.


Alapprobléma leírása

Polgáron a lakóingatlanok 27 % - án a keletkező szennyvíz elhelyezése egyedi közműpótlókban történik, melyek műszaki kialakítása általában nem megfelelő.  Az ingatlanok egy része olyan területen található, amelyen nincs kiépítve a szennyvízcsatorna hálózat, illetve ellátott területen találhatóak, de nem kötöttek rá a hálózatra. Az itt keletkező szennyvíz nagy része a talajba szivárog, s ez által a talaj és a talajvíz szennyezésének veszélye folyamatosan fenn áll.

A szennyvíztisztító telep, a csatornahálózatok (Polgár, Újtikos, Tiszagyulaháza)  infiltrációja miatt nem képes biztosítani a vele szemben rendeletben meghatározott tisztítási határértékeket, így folyamatosan bírsággal sújtott.

A szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfokát rontja, hogy az Újtikos – Tiszagyulaháza felől érkező szennyvíz minősége  eleve leromlott, amit tovább ront, hogy a távvezeték a Polgár városi hálózat egy aknájába csatlakozik és nem közvetlenül a szennyvíztisztító telepre kerül rávezetésre. Ez a helyzet a tartózkodási idő növekedését eredményezi.


Kidolgozásra javasolt változat műszaki szempontból történő bemutatása


Szennyvízcsatorna hálózat bővítés:

A szennyvízcsatorna hálózat bővítés a meglévő rendszerhez igazítva kerül kialakításra.

Az elválasztott rendszerű, gravitációs gerinccsatorna DN 200 KG PVC csőből, a házi bekötések DN 150 KG PVC csőből kerülnek kialakításra. A közbenső szennyvíz átemelők átmérője Ø 1,40 m és Ø 1,00 m. A nyomóvezetékek KPE csőanyagúak.


Engedélyezendő létesítmények jegyzéke:


8 147,06 m

NA 200 KG PVC gerincvezeték

4.328,12 m

NA 160 KG PVC bekötővezeték

2 318,55 m

D 90 KPE nyomóvezeték

7  db

Ø 1,4 m közbenső átemelő akna előregyártott elemekből

1  db

Ø 1,0 m közbenső átemelő akna előregyártott elemekből


Szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció:

A pályázatban elszámolható költségek mértékéig hálózat rekonstrukciós munkák tervezettek. A rekonstrukciós keret terhére kerül átépítésre az Újtikos felől érkező nyomás alatti távvezeték átépítésére.


1094,11 m

D110 KPE nyomóvezeték

A meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése, korszerűsítése:

A tisztítótelep hidraulikai kapacitása megfelelő, ezért kapacitásbővítésre nincs szükség, viszont a telep egyes elemeit fejleszteni kell.


Szükséges fejlesztések a szennyvíztisztító telepen:

  • iszapvíztelenítő gép cseréje: 2,4 m3/h
  • 50 m3 hasznos térfogatú iszapsűrítő műtárgy kiépítése: Æ 4,5 m
  • tisztítótelepen lévő mennyiségmérő cseréje


A meglévő szennyvíztisztító telep rekonstrukciója:

  • Fogadó-és feladóakna felújítása:

Az akna felújítása szükségszerű. A vízzáróság és korrózióállóság érdekében el kell végezni annak tisztítását és műgyantával való bevonását, valamint a meglévő szivattyúk cseréjét.


A projekt költségvetése

A projekt teljes beruházási költsége 1 201 997 406 Ft, az igényelt támogatás összege 93,895136% 1 128 617 099 Ft. A beruházás megvalósításához szükséges összes saját erő 73 380 307 Ft.